Biz hakda

HDK ELEKTRIK Ulag

HDK köp halatlarda golf arabalaryna, aw awçylaryna, gezelenç arabalaryna we peýdaly arabalara ünsi jemläp, elektrik ulaglaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Bu kompaniýa 2007-nji ýylda Florida we Kaliforniýadaky ofisleri bilen döredilip, müşderileriň isleglerine laýyk gelýän ýa-da ondan ýokary innowasion ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär.Esasy zawod 88,000 inedördül metr meýdany Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýär.

Müşderilere 14 dilde hyzmat edýän HDK, dünýäde 30-dan gowrak ýurtda giňden satylan 400000-den gowrak enjam bilen dünýäde öňdebaryjy awtoulag üpjün edijisi boldy.15 ýyldan gowrak wagt bäri HDK-nyň önümleri halkara elektrik ulaglary bazarlarynda elýeterli iň ösen we ýokary hilli önümler hökmünde ykrar edildi.

Korporatiw medeniýet

Korporatiw medeniýetimiziň düýp manysy 2007-nji ýyldan bäri azajyk üýtgemedi: Biz elmydama 'idegiň' möhümdigine ynanýan iş.Adamlara öz pikirlerini we ynançlaryny goldamaga höweslendirilýän we özleri we toparlary üçin jogapkärçilik çekmäge ruhlandyrylýan medeniýeti ösdürmek barada alada edýäris.Adamlaryň dürli-dürli bolmagy we öz içine alyjy garaýşymyzyň garaşylmadyk hyzmatdaşlyga we köp gyzykly täzeliklere sebäp bolandygyna buýsanýarys.

Gurluşlarymyzy arkaýyn we iýerarhiýalarymyzy tekiz we çeýe saklaýarys.Her kim nädip we nirede laýykdygyny bilmek üçin açyk we dogruçyl, ak ýürekli we gönümel bolmaga çalyşýarys.Her kimiň adalatly işe mynasypdygyny hem bilýäris: durmuş deňagramlylygy, şonuň üçin aýry-aýry çözgütleri taýýarlamak üçin bilelikde işleýäris.

Gözleg we gözleg ukyby

HDK pudagyň iň gowy müşderi bahasyny bermek bilen meşhurdyr.Elektrik ulaglarymyz öndürijilikde, innowasiýa aýratynlyklarynda, hilinde we ygtybarlylygynda täze standartlary kesgitledi.Önümlerimiz dünýä derejesinde ISO 9001 doly awtomatlaşdyrylan enjamda öndürilýär.Hil gözegçiligimiz, iň soňky kompýuterleşdirilen synag enjamlaryny we amallaryny ulanyp, her önümde 100% funksional synagy öz içine alýar.HDK ýokary derejeli innowasiýa, gözleg we in engineeringenerçilik ussatlygyny saklamaga çalyşýar.Senagatyň iň oňat derejeli elektrik ulaglaryny taslamak we gurmak baradaky borçnamamyzyň bir bölegi hökmünde gözleg we gözleg mümkinçiliklerimizi we işgärlerimizi güýçlendirmek üçin yzygiderli maýa goýduk.

Baýrakly, baýrakly fransuz dizaýnerleri toparymyz, önümiň daşky görnüşi, önüm dizaýny we markasy ýaly dürli taslamalarda müşderiler bilen bilelikde işlemekden lezzet alýar.Öňdebaryjy HDK Amerikanyň öňdebaryjy tehnologiýalarynyň we öňdebaryjy komponentleriniň ornaşdyrylmagy, iň täze golf arabalaryny döretmek üçin hemişe innowasion täze tehnologiýalary wagt synagyndan geçen aýratynlyklar bilen birleşdirdi.

pdf (4)
pdf (3)
pdf (2)
pdf (1)

Näme üçin HDK?

HDK innowasiýa, ýokary hilli elektrik ulaglary bilen üpjün etmäge, müşderileriň sürüjilik tejribesini optimizirlemäge, rahatlygy we öndürijiligi ýokarlandyrmaga we üýtgeşiklige çalyşýar.

Müşderi taslamalary bilen güýçli tanamak duýgusy, ajaýyp işlemek bilen deňi-taýy bolmadyk hereketi üpjün etmäge hemişe çalyşýandygymyzy aňladýar.Bu maksat bilen, tehnologiýa we marketing usullaryna progressiw çemeleşýäris.

Bu şahsyýet duýgusy, şeýle hem müşderileriň öz toparlary bilen üznüksiz gatnaşyga baha berýändigimizi we öňe sürýändigimizi we iň gowy bahanyň elektrik ulagynyň býudjetinden alynmagyny üpjün etmegimizi aňladýar.
Elektrik ulagy biznesiniň başynda köp ýyllyk tejribämiz, müşderileriň isleglerine iň oňat laýyk gelýän tejribämiziň, şeýle hem arabalary howpsuz we ýokary hilli öndürmek baradaky bilimimiziň bardygyny aňladýar.Thingsöne zatlaryň üýtgändigini bilýäris we hemişe uýgunlaşmaga we gowulaşmaga çalyşýarys.

Taryh