banner
HDK-ELEKTRIK-Awtoulag-2023-DÜZGÜN-ISLENDIK-POSTER-2
D5 HYZMAT BANNERI-1
D3
HDK KLASSIK HYZMATLARY
HDK tokaý hyzmatlary
TURFMAN 700
LITIUM BATERI .ASY

Diler bolmak üçin ýazylyň.

HDK ELEKTRIK Awtoulag söwdasy üçin gapylary açyň we HDK markasyny halkara bazarlarynda täjirçilik ösüşi üçin aç edýän berk binýady görersiňiz.Önümlerimize ynanýan we hünär derejesini tapawutlandyrýan häsiýet hökmünde goýýan täze resmi dilerleri gözleýäris.

BU BERIL. .N

Önümleriň giň gerimini üpjün edýär

Häzirki modellerimize göz aýlaň

Kompaniýa syn

Korporatiw profil

Biz hakda

HDK köp halatlarda golf arabalaryna, aw awçylaryna, gezelenç arabalaryna we peýdaly arabalara ünsi jemläp, elektrik ulaglaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Bu kompaniýa 2007-nji ýylda Florida we Kaliforniýadaky ofisleri bilen döredilip, müşderileriň isleglerine laýyk gelýän ýa-da ondan ýokary innowasion ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär.Esasy zawod 88,000 inedördül metr meýdany Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýär.

 • Hytaý zawody
 • Kaliforniýa ştab-kwartirasy-3
 • Florida ammary we amallary-2
 • Tehas ammary we amallary

Blog habarlaryndan iň soňky

Golf arabasy senagaty habarlary

 • HDK ELEKTRIK Ulag: 2024-nji ýylyň Baýdak aýy
  HDK ELEKTRIK Ulag ýokary hilli elektrik golf arabalaryny öndüriji hökmünde öňdebaryjy hökmünde, golf arabalaryny satyn almak isleýän müşderilere goşmaça ýeňillikler hödürläp, 2024-nji ýylyň fewral aýynda aýratyn mahabatymyzy yglan etmekden hoşal.Bu Aý...
 • LSV golf arabasy näçe çalt?
  Golf meýdançalary we derwezeban jemgyýetler ýaly pes tizlikli şertler üçin döredilen pes tizlikli ulag (LSV) golf arabasy, ykjam ululygy, asuda işlemegi we daşky gurşawa dostlugy hödürleýär.Şeýle-de bolsa, satyn almak isleýänler üçin möhüm pikir ýa-da ...
 • JEMGY TOETÇILIKDEN: GOLF KARTALAR VS LSVS VS NEVS
  Golf arabalary onlarça ýyl bäri golf meýdançasynda iň meşhur transport usuly bolup durýar, emma derwezeli jemgyýetlerde, töwereklerde gezelenç etmek üçin amatly we ekologiýa taýdan arassa usul hökmünde meşhurlyk gazandy ...
 • Golf arabasy nähili hereket edýär?
  Golf arabalary golf tejribesiniň aýrylmaz bölegine öwrüldi we olary köp golf meýdançalarynda, hatda ýaşaýyş ýerlerinde we önümçilik ýerlerinde tapyp bilersiňiz.Bu kiçi, köptaraply ulaglar adamlary daşamak we deňleşdirmek üçin niýetlenendir ...
 • Golf arabasynyň syýahatyny öwrenmek
  Golf arabasy näçe aralykda syýahat edip biler?Bu golfçylar, kurort eýeleri, çäreleri meýilleşdirýänler we dürli sebitlerde ulag daşamak üçin golf arabalaryna bil baglaýanlar üçin möhüm ähmiýete eýe bolan sorag. Golf arabasynyň diapazonyna düşünmek ...