Dealer Portal
Leave Your Message

Önüm merkezi

HDK, dürli zerurlyklary kanagatlandyryp, deňi-taýy bolmadyk stil we öndürijilik bilen ösen hatary üpjün edýär.

Her syýahatda rahatlygy täzeden kesgitläň

HDK bilen, her gezelençde deňi-taýy bolmadyk rahatlyga we rahatlyga garaşyp bilersiňiz. Her araba ýeňil awtoulag çyzgysy we premium öndürijiligi bilen tapawutlanýar, ruluň aňyrsyndaky her pursat rahatlygyň we synpyň simfoniýasy ýaly duýulýar.

D2 seriýasy

D2 seriýasy dürli programmalar üçin düzülendir. Klassiki seriýalar golf meýdançasyna we ajaýyp ugurlara taýyn, tokaý seriýalary köçelere we ýabany ýerlere çylşyrymly ýerleri çözmek üçin enjamlaşdyrylan. Daşaýjy seriýalar toparlaýyn transport üçin amatly, turfman seriýasy bolsa gaty we agyr iş üçin niýetlenendir.

KÖP GÖR. .N

D3 seriýasy

D3 seriýasy, bazara çykan gününden bäri golfçylar tarapyndan giňden tanalýan wagtlaýyn klassikimizdir. Lýuks amaly ýerine ýetirýän ýerinde, her gezelenç birinji derejeli syýahat ýaly duýulýar we gündelik gezelençler we başdan geçirmeler üçin iň amatly saýlawdyr.
KÖP GÖR. .N

D5 seriýasy

D5 seriýasy adaty golf arabalaryndan ýokary bolup, amatly we lezzetli gezelenç etmegi üpjün etmek bilen nepisligiň we amalylygyň birleşmegini öz içine alýar. Lýukslygyň, işlemegiň we durnuklylygyň ykjam, ekologiýa taýdan arassa paketde nädip birleşip biljekdiginiň subutnamasydyr.
KÖP GÖR. .N

Kompaniýa syn

Biz hakda

HDK köp halatlarda ulanmak üçin golf arabalaryna, aw awçylaryna, gezelenç arabalaryna we peýdaly arabalara ünsi jemläp, elektrik ulaglaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. Bu kompaniýa 2007-nji ýylda Florida we Kaliforniýadaky ofisleri bilen döredilip, müşderileriň isleglerine laýyk gelýän ýa-da ondan ýokary innowasion ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär. Esasy zawod 88,000 inedördül metr meýdany tutýan Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýär.
Koprak oka
Hytaý-Zawod1 (1) 85w
Kaliforniýa-Baş edara-3ptc
Florida ammary we amallary-2gb3
Tehas-ammar we amallar1eag
01020304

Global ýetmek

HDK arabalary bütin dünýäde yz galdyrýar.

dünýä kartasy-297446_1920saw

Dünýädäki wepaly müşderiler tarapyndan goldanýan global aýak yzymyz, ýokary ussatlygyň we hiliň we kämilligiň üýtgewsiz ygrarlylygynyň subutnamasydyr.

KÖP GÖR. .N
18 + Yllar +

Senagat tejribesi

600 +

Bütin dünýäde dilerler

88000 +

Kwadrat metrler

1000 +

Işgärler

Serginiň bolmagy

HDK dünýädäki dürli pudaklaýyn çärelere işjeň gatnaşýar, bu ýerde iň ýokary derejeli ulaglarymyzy görkezmek dilerlerimizde we potensial müşderilerimizde ýatdan çykmajak täsir galdyrýar.

PGA_Show_esu
SALTEX4sf
AIMEXPOclq
Kanton Fairehs
Elektro Vakbeurs74l
GCSAA-1024x64mdx
PGA_Show_oep
SALTEXrsa
Canton Fair6tt
Kseniaquit
Elektro Vakbeurs7jy
Irland_Golf_Show_logozfz
AIMEXPO8xv
Kanton Fairo8a
Elektrik söwda ýarmarkasy0m8
GCSAA-1024x64b7a
Irland_Golf_Show_logoacf
Xeniaw6u
PGA_Show_esu
SALTEX4sf
AIMEXPOclq
Kanton Fairehs
Elektro Vakbeurs74l
GCSAA-1024x64mdx
PGA_Show_oep
SALTEXrsa
Canton Fair6tt
Kseniaquit
Elektro Vakbeurs7jy
Irland_Golf_Show_logozfz
AIMEXPO8xv
Kanton Fairo8a
Elektrik söwda ýarmarkasy0m8
GCSAA-1024x64b7a
Irland_Golf_Show_logoacf
Xeniaw6u
PGA_Show_esu
SALTEX4sf
AIMEXPOclq
Kanton Fairehs
Elektro Vakbeurs74l
GCSAA-1024x64mdx
0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi bir

Iň soňky habarlarymyz

Soňky wakalar we düşünjeler bilen habarly boluň.

Diler bolmak üçin ýazylyň

Önümlerimize ynanýan we hünär ussatlygyny tapawutlandyrýan häsiýet hökmünde goýýan täze resmi dilerleri işjeň gözleýäris. Elektrik hereketiniň geljegini düzmekde bize goşulyň we bilelikde üstünlik gazanalyň.

Häzir gol çekiň