HDK ELEKTRIK Ulag -2023 DILER POSTER-2 isledi
D5 HYZMAT BANNERI 2-f
D3
HDK KLASSIK HYZMATLARY
HDK tokaý hyzmatlary
Turfman-b
LITIUM BATERI .ASY

Diler bolmak üçin ýazylyň.

HDK ELEKTRIK Awtoulag söwdasy üçin gapylary açyň we HDK markasyny halkara bazarlarynda täjirçilik ösüşi üçin aç edýän berk binýady görersiňiz.Önümlerimize ynanýan we hünär derejesini tapawutlandyrýan häsiýet hökmünde goýýan täze resmi dilerleri gözleýäris.

BU BERIL. .N

Önümleriň giň gerimini üpjün edýär

Häzirki modellerimize göz aýlaň

Kompaniýa syn

Korporatiw profil

Biz hakda

HDK köp halatlarda ulanmak üçin golf arabalaryna, aw awçylaryna, gezelenç arabalaryna we peýdaly arabalara ünsi jemläp, elektrik ulaglaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Bu kompaniýa 2007-nji ýylda Florida we Kaliforniýadaky ofisleri bilen döredilip, müşderileriň isleglerine laýyk gelýän ýa-da ondan ýokary innowasion ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär.Esasy zawod 88,000 inedördül metr meýdany tutýan Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýär.

 • Hytaý zawody
 • Kaliforniýa ştab-kwartirasy-3
 • Florida ammary we amallary-2
 • Tehas ammary we amallary

Blog habarlaryndan iň soňky

Golf arabasy senagaty habarlary

 • Suburbia zerur bolan elektrik ulagy golf arabasy bolup biler
  Angliýadaky Lankaster uniwersiteti tarapyndan 2007-nji ýylda geçirilen gözlegde golf arabasynyň ýollarynyň transport çykdajylaryny azaltmaga we awtoulag merkezindäki şäher durmuşynda agdyklyk edýän sosial izolýasiýany azaltmaga kömek edip biljekdigi öňe sürüldi.Gözleg şeýle netijä geldi: “Netijeli giňişlik gurluşynyň utgaşmasy ...
 • HDK D5 Ranger 4
  11/09 23

  HDK D5 Ranger 4

  HDK-nyň D5 seriýasy sarp edijilerde we golfçylarda-da meşhur.Bu gezek, D5 Ranger-4-i ara alyp maslahatlaşyp, golf arabasy höwesjeňleri üçin D5 seriýasyny ilkinji saýlaýan zadyny açmagy dowam etdireris!Bu makalada bu ajaýyp elektrik ulagynyň meşhur bolmaýan zadyny aýan ederis ...
 • Haýal ýöriş: Jemgyýetler şäher köçelerinde golf arabalaryna bolan islegi çözýärler
  Soňky ýyllarda şäher köçelerinde golf arabalaryna isleg artdy we indi diňe garry ýaşaýjylar ýa-da kabinada gezelenç etmek däl.Ykjam ulaglar, ekologiýa taýdan arassalygy we dyknyşykly şäher ýerlerinde ulag sürmek aňsatlygy üçin ýaşaýjylar tarapyndan gözlenýär.Netijede, käbir gülläp ösýän kärdeşler ...
 • Ekologiýa taýdan arassa gezelençler: Golf arabalary häzirki zaman transportyna nähili täsir edýär
  Golf arabasy pudagy çalt ösýär.Strait Research tarapyndan geçirilen soňky seljerme görä, golf arabasy pudagynyň çalt ösmeginiň esasy hereketlendirijileri esasan şäherleşme we senagat ösüşi, şäher söwda merkezleriniň köpelmegi, täjirçilik ýaşaýyş jaýlarynyň döremegi ...
 • Elektrik golf arabalarynyň köp maşgalada “ikinji awtoulag” hökmünde geň galdyryjy ýokarlanmagy
  Soňky ýyllarda dünýäde ajaýyp ulag tendensiýasy ýaýbaňlandy, hatda elektrik golf arabalarynyň köp maşgalada “ikinji awtoulag” hökmünde meşhurlyga eýe bolýan ýurtlary hem bar.Bu ykjam, täsirli we köptaraply ulaglar daşardan has köp tapylýar ...