single_banner_1

D5-MAVERIKA 6

Täze modelde aýratyn sport karizmasy bar.

Saýlaw reňkler
  single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1
single_banner_1

Yşyk çyrasy

Şahsy transport ulaglarymyz LED çyralary bilen standart gelýär.Çyralarymyz batareýalaryňyza az drena with bilen has güýçlidir we bäsdeşlerimizden 2-3 esse giň görüş meýdançasyny üpjün edýär, şonuň üçin gün ýaşandan soň hem gezelençden lezzet alyp bilersiňiz.

banner_3_icon1

Çalt

Çalt zarýad beriş tizligi, has köp zarýad aýlawy, pes hyzmat we uly howpsuzlyk bilen litiý-ion batareýasy

banner_3_icon1

Hünärment

Bu model size deňsiz-taýsyz hereket etmegi, rahatlygy we has köp öndürijiligi üpjün edýär

banner_3_icon1

SÖALGI

CE we ISO tarapyndan kepillendirilen, awtoulaglarymyzyň hiline we ygtybarlylygyna gaty ynamly, 1 ýyl kepillik hödürleýäris

banner_3_icon1

PREMIUM

Daşky we içerki ölçegleri we mukdary kiçi, iň ýokary rahatlyk bilen sürersiňiz

önüm_img

D5-MAVERIKA 6

önüm_img

DASHBOARD

Ynamly golf arabanyňyz, kimdigiňizi görkezýär.Döwrebaplaşdyrmalar we üýtgetmeler awtoulagyňyza şahsyýet we stil berýär.Golf arabasynyň dolandyryş paneli, golf arabanyňyzyň içki bölegine gözellik we amatlylyk goşýar.Dolandyryş tagtasyndaky golf awtoulag esbaplary, enjamyň estetikasyny, rahatlygyny we işleýşini gowulandyrmak üçin niýetlenendir.

D5-MAVERIKA 6

ÇIMKLENDIRMELER
jiantou
 • Daşarky ölçeg

  3850 × 1418 (yzky aýna) × 2145mm

 • WHEELBASE

  2900mm

 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (Öň tarapy)

  925mm

 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (REAR)

  995mm

 • Tormoz aralygy

  .53.5m

 • MIN TURNING RADIUS

  3.8m

 • Agyrlyk

  633 kg

 • IX GOWY MASLAR

  1082 kg

ENGINE / SÖIVGI otly
jiantou
 • Ulgam ulgamy

  48V

 • Motor güýji

  6.3kw

 • GARŞY WAGT

  4-5s

 • Gözegçi

  400A

 • Iň ýokary tizlik

  40 km / sag (25 mil)

 • MAX GRADIENT (DOLY Oük)

  25%

 • Batareýa

  110AH Lityum batareýasy

UMUMY
jiantou
 • ŞINA SIZE

  14X7 "Alýumin tigir / 23X10-14 offol tekerinden (Sessiz)

 • Oturmak mümkinçiligi

  Alty adam

 • MODEL reňkleri

  Flamenko Gyzyl, Gara Safir, Portimao Mawy, mineral ak, Ortaýer deňzi gök, Arktika çal

 • Elýeterli oturgyç reňki

  Gara we gara, ak we gara, alma gyzyl we gara, gök we gara

UMUMY
jiantou
 • GÖRNÜŞ Sistemi

  Öň tarapy: goşa arzuwly garaşsyz asma Yzky: ýaprakly bahar asma

 • USB

  USB rozetkasy + 12V toz rozetkasy

önüm_5

Güýçli arka görnüşli gudratlar

Işleýän yzky aýlaw görkeziji çyralary bilen aýnalary görmek

önüm_5

SES BAR

Golf arabanyň güýmenjesini ykjam ses ulgamymyz bilen täzeden kesgitläň.Golf arabanyňyz üçin ajaýyp ululykda, ses çyzgysy we goşmaça gürleýjiler arkaly dinamiki ses hödürleýär.Halaýan sazlaryňyzy bökdençsiz, tertipsiz tejribe üçin islendik gabat gelýän enjamdan simsiz geçiriň.Düzülip bilinýän ýagtylyk rejesi, ajaýyp gurşawy sazlamaga mümkinçilik berýär, “Speaker Light Beats” bolsa aýdym-sazyň ritmine sinhronlaýar we çuňňur wizual displeý döredýär.Ses we tomaşa bilen diňlemek tejribäňizi ýokarlandyryň.

önüm_5

Saklama bölümi

Dolandyryş tagtasyndaky goşmaça aňsat ammar bölümi, möhüm ownuk zatlaryňyz üçin amatly we elýeterli ammar bölümini üpjün edýär.

önüm_5

SILENT ŞIN

Golf meýdançasynda rahat gezelenç edýärsiňizmi ýa-da kyn ýerleri ussatlyk bilen dolandyrýarsyňyzmy, tekerlerimiz berk we ygtybarly saklanmagy üpjün edýär.Dürli ýüzlerde gezeniňizde gözegçiligiňizi we ynamyňyzy güýçlendirip, ajaýyp durnuklylygy hödürleýär.Bu ygtybarlylyk, diňe bir golf oýnuňyzy gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, eýsem golf başdan geçirmelerinden doly lezzet almaga mümkinçilik berýän rahatlyk üpjün edýär.

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

D5-MAVERIKA 6