single_banner_1

2-nji tokaý

Elektrik arabasy güýçüň ajaýyp beýanydyr

Saýlaw reňkler
  single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1
single_banner_1

Yşyk çyrasy

Şahsy transport ulaglarymyz LED çyralary bilen standart gelýär.Çyralarymyz batareýalaryňyza az drena with bilen has güýçlidir we bäsdeşlerimizden 2-3 esse giň görüş meýdançasyny üpjün edýär, şonuň üçin gün ýaşandan soň hem gezelençden lezzet alyp bilersiňiz.

banner_3_icon1

Çalt

Çalt zarýad beriş tizligi, has köp zarýad aýlawy, pes hyzmat we uly howpsuzlyk bilen litiý-ion batareýasy

banner_3_icon1

Hünärment

Bu model size deňsiz-taýsyz hereket etmegi, rahatlygy we has köp öndürijiligi üpjün edýär

banner_3_icon1

SÖALGI

CE we ISO tarapyndan kepillendirilen, awtoulaglarymyzyň hiline we ygtybarlylygyna gaty ynamly, 1 ýyl kepillik hödürleýäris

banner_3_icon1

PREMIUM

Daşky we içerki ölçegleri we mukdary kiçi, iň ýokary rahatlyk bilen sürersiňiz

önüm_img

2-nji tokaý

önüm_img

DASHBOARD

Täzeçillik paneli bilen sürüjilik rahatlygynyň ajaýyp nusgasyny öwreniň.Ulanyjy üçin amatly interfeýs we iň täze aýratynlyklar bilen öwünmek, hezil edişi ýaly bökdençsiz sürmek tejribesini wada berýär.Theol sizi nirä alyp barsa-da, synanyşyň.

2-nji tokaý

ÇIMKLENDIRMELER
jiantou
 • Daşarky ölçeg

  2480 × 1400 × 2000mm

 • WHEELBASE

  1670mm

 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (Öň tarapy)

  1000mm

 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (REAR)

  1025mm

 • Tormoz aralygy

  .53.5m

 • MIN TURNING RADIUS

  3.2m

 • Agyrlyk

  430 kg

 • IX GOWY MASLAR

  629 kg

ENGINE / SÖIVGI otly
jiantou
 • Ulgam ulgamy

  48V

 • Motor güýji

  6.3kw

 • GARŞY WAGT

  4-5s

 • Gözegçi

  400A

 • Iň ýokary tizlik

  40 km / sag (25 mil)

 • MAX GRADIENT (DOLY Oük)

  30%

 • Batareýa

  100Ah litiý batareýasy

UMUMY
jiantou
 • UMUMY

  14X7 "Alýumin tigir / 23X10-14 offol tekerinden

 • Oturmak mümkinçiligi

  Iki adam

 • MODEL reňkleri

  Süýji alma gyzyl, ak, gara, deňiz gök, kümüş, ýaşyl.PPG> Flamenko Gyzyl, Gara Safir, Ortaýer deňzi gök, mineral ak, Portimao gök, Arktika çal

 • Elýeterli oturgyç reňkleri

  Gara we gara, kümüş we gara, alma gyzyl we gara

UMUMY
jiantou
 • Çarçuwa

  Elektron palto we poroşok bilen örtülen şassi

 • BODY

  TPO sanjym galyplary, öňdäki sygyr we arka korpus, Awtoulag dizaýn paneli, reňk gabat gelýän korpus.

 • USB

  USB rozetkasy + 12V toz rozetkasy

önüm_5

GÖRNÜŞ

Bir suw çüýşesini getirseňizem, her kime käse eýesi gerek.Golf arabadaky bu käse, dökülmek howpuny azaldýar we gazlandyrylan, piwo we beýleki içgileri daşamagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem, USB şnurlary ýaly kiçi garnituralary bölümlerde saklap bilersiňiz.

önüm_5

STEREO ulgamy

Golf arabasyna salan ses ulgamy, töwerekde ulag süreniňizde halaýan aýdym-sazyňyzdan lezzet almaga kömek edip biler.Bu ajaýyp duýgy we başga bir zat goşmak, golf arabasyny sürenimizde has gowy duýýarys.Golf arabasynyň beýlekiler ýaly reňk ýa-da tigirleri bar bolsa-da, içindäki bu kiçijik jikme-jiklikler meni özboluşly duýýar.

önüm_5

SÖAGEGI BASKETI

Açyk başdan geçirmeleriň durmuşy köplenç köp sanly enjamlar bilen bilelikde bolýar.Çantalar, çadyrlar, aýakgaplar we lyisalar, öýden yz ýoluna alyp barýan käbir zatlaryňyzdyr.Awtoulagyňyza ammar sebedi goşsaňyz, gyzykly syýahat üçin zerur zatlaryň hemmesini alyp bilersiňiz.

önüm_5

ŞIN

Iň kyn ýerleri basyp almak üçin döredilen ýokary öndürijilikli tekerlerimiz bilen ýoldan soňky başdan geçirmeleri başdan geçiriň.Bu berk tekerler deňsiz-taýsyz ýerlerde durnuksyzlygy we durnuklylygy üpjün edýän ösen ýörelge nagyşlaryny görkezýär.Tolgundyryjy ekspedisiýa bolsaňyz ýa-da ýoldan çykýan kynçylyklary başdan geçirseňizem, tekerlerimiz ajaýyp çydamlylygy hödürlemek bilen bir hatarda rahat we sessiz gezelenç edýär.

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

2-nji tokaý