single_banner_1

TURFMAN 1000

Aňsatlyk bilen gödek ýerlerde hereket edýän elektrik ulagy

Saýlaw reňkler
  single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1 single_icon_1
single_banner_1

Yşyk çyrasy

Şahsy transport ulaglarymyz LED çyralary bilen standart gelýär.Çyralarymyz batareýalaryňyza az drena with bilen has güýçlidir we bäsdeşlerimizden 2-3 esse giň görüş meýdançasyny üpjün edýär, şonuň üçin gün ýaşandan soň hem gezelençden lezzet alyp bilersiňiz.

banner_3_icon1

Çalt

Çalt zarýad beriş tizligi, has köp zarýad aýlawy, pes hyzmat we uly howpsuzlyk bilen litiý-ion batareýasy

banner_3_icon1

Hünärment

Bu model size deňsiz-taýsyz hereket etmegi, rahatlygy we has köp öndürijiligi üpjün edýär

banner_3_icon1

SÖALGI

CE we ISO tarapyndan kepillendirilen, awtoulaglarymyzyň hiline we ygtybarlylygyna gaty ynamly, 1 ýyl kepillik hödürleýäris

banner_3_icon1

PREMIUM

Daşky we içerki ölçegleri we mukdary kiçi, iň ýokary rahatlyk bilen sürersiňiz

önüm_img

TURFMAN 1000

önüm_img

DASHBOARD

Täzeçillik paneli bilen sürüjilik rahatlygynyň ajaýyp nusgasyny öwreniň.Ulanyjy üçin amatly interfeýs we iň täze aýratynlyklar bilen öwünmek, hezil edişi ýaly bökdençsiz sürmek tejribesini wada berýär.Theol sizi nirä alyp barsa-da, synanyşyň.

TURFMAN 1000

ÇIMKLENDIRMELER
jiantou
 • Daşarky ölçeg

  3330 × 1400 × 1830mm

 • WHEELBASE

  2450mm

 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (Öň tarapy)

  880mm

 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (REAR)

  980mm

 • Tormoz aralygy

  ≤4m

 • MIN TURNING RADIUS

  4.3m

 • Agyrlyk

  440kg

 • IX GOWY MASLAR

  940kg

ENGINE / SÖIVGI otly
jiantou
 • Ulgam ulgamy

  48V

 • Motor güýji

  6.3kw

 • GARŞY WAGT

  4-5s

 • Gözegçi

  400A

 • Iň ýokary tizlik

  40 km / sag (25 mil)

 • MAX GRADIENT (DOLY Oük)

  30%

 • Batareýa

  110Ah litiý batareýasy

UMUMY
jiantou
 • UMUMY

  10 '' Alýumin garyndy tigir 205 / 50-10 teker

 • Oturmak mümkinçiligi

  Iki adam

 • MODEL reňkleri

  Süýji alma gyzyl, ak, gara, deňiz gök, kümüş, ýaşyl.PPG> Flamenko Gyzyl, Gara Safir, Ortaýer deňzi gök, mineral ak, Portimao gök, Arktika çal

 • Elýeterli oturgyç reňkleri

  Gara we gara, kümüş we gara, alma gyzyl we gara

UMUMY
jiantou
 • Çarçuwa

  Gyzgyn galvanizli şassi

 • BODY

  TPO sanjym galyplary, öňdäki sygyr we arka korpus, Awtoulag dizaýn paneli, reňk gabat gelýän korpus.

 • USB

  USB rozetkasy + 12V toz rozetkasy

önüm_5

GÖRNÜŞ

Bir suw çüýşesini getirseňizem, her kime käse eýesi gerek.Golf arabadaky bu käse, dökülmek howpuny azaldýar we gazlandyrylan, piwo we beýleki içgileri daşamagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem, USB şnurlary ýaly kiçi garnituralary bölümlerde saklap bilersiňiz.

önüm_5

CARGO BOX

HDK arabanyňyz bilen agyr ýükleri çekmeli?Arabaňyzyň arka tarapyna oturdylan bu termoplastiki guty, gurallary, sumkalary ýa-da daşamak üçin zerur zatlary başga-da köp ýer bilen üpjün eder.Aw, ekerançylyk ýa-da diňe kenara çalt syýahat etmek üçin ajaýyp.Adama mälim bolan iň güýçli plastmassadan ýasalýar.Mundan başga-da, uzak wagtlap dowam eder.

önüm_5

GÖRNÜŞ ÇYRY

Gijeki ulag sürmek tejribäňizi kämilleşdirmek isleýän höwesjeňler toparymyz.Biziň maksadymyz, programmaňyza laýyk gelýän, býudjetiň çäginde işleýän bahadan iň oňat ýerine ýetirilen LED yşyklandyryş enjamlaryny üpjün etmek.Hakykatdanam üýtgeşik bir zat sürýän bolsaňyz, beýleki höwesjeňler gündiz size üns bererler - ýöne gijelerine üns bermän gezelenç etmekde ýalňyşlyk goýbermäň.

önüm_5

ŞIN

Bu teker, kursdaky otlara zeper ýetirmezlik üçin tekiz basgançakly dizaýnda gaty möhümdir.Basgançakda suwa düşmek suwuň ýaýramagyna mümkinçilik berýär we çekmäge, burçlamaga we döwmäge kömek edýär.Bu teker, adatça, pes derejeli, has ýeňil we ähli ýer tekerleri bilen deňeşdirilende has kiçi.

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

TURFMAN 1000